Středa, 25. května, 2022

České dráhy poptávají právní poradenství. Požadavky se snaží přiblížit reálným situacím

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

České dráhy vyhlásily rozsáhlou veřejnou zakázku na poskytování právních služeb. Zakázka se týká i dceřiných společností státního dopravce. Rozdělení do sedmi částí umožňuje komplexní pokrytí portfolia užívaných služeb. České dráhy zvolily pro výběr dodavatelů sofistikovaný způsob hodnocení modelových studií.

Vedle ČD (ČD) na zakázce participují ČD Cargo, Výzkumný ústav železniční, DPOV, ČD-Informační systémy, Dopravní vzdělávací institut, ČD Telematika a ČD travel. Veřejná zakázka je rozdělena na sedm částí – Obecná právní agenda, Veřejné zakázky, Hospodářská soutěž, Železniční doprava, Trestní právo a compliance, Nemovitostní a korporátní právo a Finanční právo. Veřejná zakázka je zadávána s ohledem na charakter zadávané služby ve zjednodušeném režimu. Ten umožňuje přece jen volnější postup než klasické otevřené řízení. Tato volnost se vztahuje na kvalifikační i hodnotící kritéria.

Kvalifikace

Kvalifikační kritéria naznačují, že cílem ČD je vybrat robustní a velmi zkušené dodavatele. Ekonomickou kvalifikaci splní pouze dodavatelé s minimálním ročním obratem ve výši 40 mil. Kč za každý z posledních třech roků. Pro každou část veřejné zakázky platí rovněž požadavek na tým minimálně 15 advokátů nebo advokátních koncipientů. Podmínkou je samozřejmě zkušenost s agendou příslušné části veřejné zakázky. Dva vedoucí advokáti musí mít minimálně patnáctiletou praxi (a zároveň musí předložit alespoň dvě referenční zakázky referenční zakázky ve vztahu k příslušné části VZ), další čtyři advokáti minimálně pětiletou praxi (rovněž pro tyto advokáty platí povinnost předložení dvou referenčních zakázek)a dalších alespoň pět členů týmu minimálně tříletou praxi.

Jednoduché nebude pro zájemce o veřejnou zakázku ani splnění objemu referenčních zakázek. Jejich počet se pohybuje v závislosti na části veřejné zakázky od 10 do 27. Podmínkou je jejich realizace v posledních pěti letech. Nejvíce – 27- zakázek požadují ČD v části Nemovitostní a korporátní právo. Naopak nejméně – 10 – je to v části Finanční právo.

Hodnocení modelových studií

Jak je poslední dobou obvyklé i české dráhy se pojistily proti případné mimořádně nízké nabídkové ceně stanovením cenového prahu ve výši 1.800,- Kč bez DPH.

ČD se při stanovení hodnotících kritérií pokusily o komplexní zhodnocení kvality nabízených služeb. Klíčovou součástí nabídek proto budou modelové případové studie. Ty budou hodnoceny jak z hlediska požadavků na jejich cenu tak z pohledu jejich kvality.

Tady se na chvíli zastavme. Hodnocení kvality studií bude anonymní. Vlastní hodnocení proběhne na základě správnosti a relevance právních závěrů, formální stránky studií a jednoznačnosti a přesvědčivosti navrhovaných závěrů. Svou roli v hodnocení sehraje také hodinová sazba jednotlivých pozic právního týmu a jeho kvalifikace a zkušenosti. Jednotlivé části veřejné zakázky se navzájem liší variabilitou hodnocení, protože uvedená hodnotící kritéria nabývají různých vah.

Pohled na ČD prostřednictvím případových studií

Zadání případových studií zajímavým způsobem průřezově ilustrují problémy, kterými se ČD momentálně zabývají. Jedná se o širokou škálu od nezajištění slibovaného standardu wi-fi vybavení pro cestující, přes in-house zadávání, společný postup soutěžitelů, zajištění prodeje jízdenek pro konkurenčního dopravce, získání 100% podílu v jiném provozovateli osobní železniční dopravy až po emisi dluhopisů.

Lhůta pro podání nabídek prozatím končí 26. listopadu 2021. K její úpravě nedošlo ani po zodpovězení první várky zaslaných dotazů k vysvětlení. Podle názoru ČD nezakládají svým charakterem důvod pro prodloužení lhůty.

V každé části veřejné zakázky dojde k uzavření rámcové dohody s minimálně jedním dodavatelem, nejvýše však s šesti dodavateli.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter