Úterý, 30. listopadu, 2021

„Čerstvě oschlé“. Víc než 650 strojvedoucích má novou licenci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V září skončila platnost prvním licencím strojvedoucích, které byly vydány před deseti lety. Vyměněno bylo už více než 650 licencí, jimž byla prodloužena platnost na dalších deset let. O prodloužení platnosti licence musí strojvedoucí požádat Drážní úřad. Žádostí dorazilo celkem více než 950, do konce října se tak počítá s výměnou dalších asi 300 licencí. Někteří strojvedoucí ale překvapivě nechávají předložení žádosti na poslední chvíli a může se tak stát, že nebudou moci řídit drážní vozidlo až do vydání nové licence.

Do konce roku by mělo být vyměněno celkem zhruba 1 300 licencí strojvedoucích. Někteří žadatelé i přes opakovaná upozornění předkládají žádosti pouze s několikadenním předstihem. Drážní úřad se snaží vyřizovat žádosti v co nejkratším termínu, standardní doba vyřízení je však 30 dnů.

„Strojvedoucím, kteří podcení termín podání žádosti, hrozí, že nebudou mít platnou licenci a nebudou moci vykonávat činnost řízení drážního vozidla. Předevčírem jsme obdrželi žádost o výměnu licence, jejíž aktuální platnost končí 17. října. Doporučujeme, aby žadatelé předkládali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem, “ říká ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

„Setkáváme se s požadavkem strojvedoucích na vystavení potvrzení, že byla žádost podána a že mohou nadále vykonávat svou činnost. Takové potvrzení však lze vydat až v případě, že je žádost vyřízena a podklady pro tisk kartičky nové licence jsou odeslány na Státní tiskárnu cenin,“ doplňuje ředitel provozně-technické sekce Drážního úřadu Radek Šafránek.

Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o dráhách. K žádosti je nutné doložit kopii poslední licence a kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.

§ 46

Spolehlivým k řízení drážního vozidla není ten,

a) kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s řízením drážního vozidla, nebo pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k řízení drážního vozidla a osobě žadatele je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při řízení drážního vozidla,

b) komu byl soudem uložen trest zákazu činnosti spočívající v řízení drážního vozidla.

§ 46d

Zdravotní způsobilost

(1) Zdravotní způsobilost prokazuje žadatel lékařským posudkem vydaným lékařem závodní preventivní péče a posudkem o dopravně psychologickém vyšetření vydaným psychologem.

(2) Prováděcí právní předpis stanoví podmínky zdravotní způsobilosti, rozsah, obsah a způsob provedení lékařské prohlídky a dopravně psychologického vyšetření pro vydání posudku, nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost, způsob hodnocení zdravotní způsobilosti a obsah lékařského posudku a dopravně psychologického vyšetření a dobu jeho platnosti.

Detailní postup prodloužení platnosti upravuje metodický pokyn. Tento materiál s názvem „Metodický pokyn 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti, pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího“ včetně všech příloh je uveřejněn na webových stránkách Drážního úřadu.

Aktuálně je v České republice vydáno 10 509 platných licencí strojvedoucích.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter