ČAK: Návrh zákona o zpracování osobních údajů nerespektuje princip mlčenlivosti

Návrh zákona o zpracování osobních údajů údajně nerespektuje požadavky Charty základních práv EU, a to požadavky principu proporcionality a subsidiarity. Vyplývá to z připomínek České advokátní komory (ČAK). Komoře vadí příliš široké vymezení kompetence mlčenlivosti vůči kontrolnímu orgánu, kterým má být Úřad na ochranu osobních údajů. „Není možné, aby úřad jako orgán veřejné správy disponoval širšími pravomocemi, než mají orgány činné v trestním řízení a soudy, včetně soudu Ústavního“ konstatuje ČAK v připomínkách, které má Česká justice k dispozici.

ČAK ve svých připomínkách zejména zdůrazňuje, že účelem zákonné úpravy směřující k ochraně osobních údajů nemůže být prolomení ochrany osobních údajů v nejširším možném smyslu slova prostřednictvím orgánu veřejné moci, kterým je národní dozorový úřad, s neomezenou a ničím nelimitovanou působností. „Takové požadavky z Nařízení nevyplývají, přičemž požadavky jdoucí nad rámec transpozice nemohou zasahovat do základních lidských práv chráněných ústavním pořádkem,“ varují advokáti s tím. Že za daných okolností by bylo vhodnější vrácení návrhu k dopracování, jeho podrobení odborné diskusi a následnému přepracování do podoby, která by byla slučitelná jak s právem EU, tak s ústavním pořádkem ČR.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek