Bohumil Šmucr: Definice malého a středního podnikání se musí změnit, tak, aby byla srozumitelná podnikatelům

  V dnech 29.5. až 31.5.2019 se v Brně uskutečnila konference věnovaná oblasti veřejné podpory. Velká část konference byla věnována aktuální problematice definice malého a středního podniku (MSP).

  Cílem konference byla výměna praktických zkušeností a dobré praxe z oblasti ověřování statusu MSP. Odborníci v oblasti administrace evropských fondů z České Republiky, Maďarska, Polska a Slovenska diskutovali také o praktických problémech, které oblast definice MSP přináší a navrhli některá řešení jak těmto problémům předcházet.

  Obecná shoda panovala na složitosti současné definice zejména v těchto oblastech:

  1. Vazby prostřednictvím fyzických osob, stejné/navazující trhy a jejich vymezení
  2. Složitý přístup k potřebným údajům zejména za zahraniční subjekty
  3. Nejednotnost používaných konceptů

  Všechny výše uvedené problémy pak způsobují značnou právní nejistotu na straně subjektu, který poskytuje dotace i na straně žadatelů/příjemců. Zanedbatelné nejsou ani značné administrativní náklady, které je nutné pro řešení této oblasti vynakládat. Například v resortu MPO spotřebuje kontrola MSP zhruba 2/3 času nutného pro ověření formálních náležitostí a přijatelnosti dotačního projektu.

  Definice MSP v současné podobě je aplikovatelná, pokud existuje dostatek času k provedení všech postupů a kontrol. Nicméně v praktické realizaci operačních programů, pokud program administruje 18 000 žádostí a za týden přijde několik stovek žádostí, není forenzní kontrola statusu MSP možná.

  Diskuze vedla k následujícím závěrům a podnětům, které budou předány a diskutovány s EK.

  • Je nutné vyjasnit a zpřehlednit oblast vazeb přes fyzické osoby a s tím související oblast stejných/navazujících trhů.
  • Je nutné zrevidovat vymezení pojmu zaměstnanec, využít spíše národní úpravy.
  • Je nutné zajistit sdílení údajů, případně vytvoření registru.
  • Sjednotit používané koncepty – MSP, jeden podnik, podnik v obtížích, účetní konsolidace. Není akceptovatelné, aby skupina byla pokaždé odlišná.
  • Zvážit vypuštění partnerského podniku z definice MSP.
  • Zvážit navýšení kritéria počtu zaměstnanců na 500, případně vypuštění tohoto kritéria s ohledem na to, že tržní sílu dostatečně reprezentují finanční veličiny.
  • Omezit výklady a příručky – revidovat přímo text definice MSP. Posílit výměnu informací, školení pracovníků, koordinační roli EK.
  • Sjednotit přístup ke kontrole a auditu statusu MSP na rozumnou úroveň – například omezení kontroly prahových hodnot za zahraniční subjekty.
  • Mít neustále na paměti aplikovatelnost definice MSP ve schématech s desítkami tisíc žádostí. Pamatovat na enormní administrativní zátěž, kterou forenzní kontrola statusu MSP přináší příjemcům i poskytovatelům.
  • Definice MSP slouží především malým a středním podnikům – pokud není vždy srozumitelná odborníkům, kteří ji používají řadu let, jak může být srozumitelná malému a střednímu podnikateli jehož primární starostí je chod podniku?
  FacebookTwitter