Pondělí, 4. července, 2022

Vojáci si vyžádali první várku kulometů MINIMI. Dodá je firma bývalého příslušníka komunistické armádní rozvědky

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo obrany podalo první tři výzvy k dodání kulometů MINIMI české armádě. Dodávat je má firma CB SERVIS CENTRUM z Borku u Českých Budějovic. V prvních třech výzvách dodá zkompletované zbraně v celkové hodnotě 400 591 625 korun. Jediným jednatelem a společníkem dodávající firmy je bývalý příslušník Zpravodajské služby generálního štábu, tedy komunistické vojenské rozvědky. Lubomír Havelka byl před rokem 1989 velitelem radiové roty.

Ministerstvo obrany vyzvalo ve třech výzvách českobudějovickou společnost CB SERVIS CENTRUM z Borku u Českých Budějovic, aby české armádě dodala kulomety MINIMI. Výzvy vycházejí z rámcové dohody, o které Ekonomický deník informoval ZDE.

Výzvy k dodání kulometů MINIMI zveřejnil mimo jiné server Hlídač státu. Foto: Jan Hrbáček

Paradoxem celé transakce je, že dodavatelská společnost patří bývalému příslušníkovi komunistické vojenské rozvědky – Zpravodajské služby generálního štábu. Lubomír Havelka byl před rokem 1989 velitelem radiové roty. Dnes je Havelka jediným jednatelem a společníkem firmy CB SERVIS CENTRUM, která sídlí na střelnici v Borku u Českých Budějovic.

Společnost CB Servis Centrum sídlí na střelnici v Borku u Českých Budějovic. Zdroj: Mapy.cz

Zpravodajská správa Generálního štábu nebyla podle Archivu bezpečnostních složek jako jediná zpravodajská služba organizována pod ministerstvem vnitra. Podléhala velení Československé lidové armády, v níž byla mimo jiné jako jediná složka oprávněna vydávat informace o armádách NATO vládním orgánům.

Po roce 1948 byla budována po svém sovětském vzoru GRU. Činnost spočívala především v získávání a vyhodnocování zpravodajských informací, v řízení práce rezidentur a vojenských a leteckých přidělenců v zahraničí.

Komunistická armádní rozvědka zpracovávala rozbory vojenské a politické situace v zájmových prostorech, řídila rozvoj výzvědné techniky, vytvářela šifrovací klíče, luštila nepřátelské šifry ad.

Československá vojenská zpravodajská služba byla komunistickým režimem hodnocena velmi kladně, např. v roce 1968 se podílela z 55 procent na získaných zprávách I. kategorie (zprávy vysoké důležitosti).

Jméno Lubomíra Havelky je možné nalézt v Archivu bezpečnostních složek právě pod Zpravodajskou správou Generálního štábu.

Lubomíra Havelku lze nalézt v Archivu bezpečnostních složek. Jeho registrujícím útvarem byla ZSGŠ. Foto: Jan Hrbáček

Lubomír Havelka má v krycím jménu uvedeno pouze číslo – nikoli přezdívku, pseudonym. Krycí jména s číslem měli příslušníci komunistické vojenské rozvědky – Zpravodajské služby generálního štábu. Její příslušníci měli ve své kolonce uveden jako krycí jméno uvedeno právě zmiňované číslo a zkratku OR – orgán.

Část kolonky Lubomíra Havelky je ovšem zabílená. Podle všeho patřil Havelka, který pro armádu a její službu pracoval i chvíli po roce 1989, mezi více než stovku příslušníků, u nichž o znečitelnění požádalo před 12 lety Archiv bezpečnostních složek Vojenské zpravodajství.

U Lubomíra Havelky je jako krycí jméno uvedeno číslo. Takto byli označováni příslušníci ZSGŠ. Foto: Jan Hrbáček

Ekonomický deník proto požádal ministerstvo obrany ke zjištění, že obchoduje s firmou bývalého příslušník komunistické vojenské rozvědky, o vyjádření.

„Společnost CB SERVIS CENTRUM již ministerstvu obrany dodávala zboží a vždy své závazky řádně splnila. Ministerstvo obrany se v rámci otevřeného řízení nemůže rozhodnout, že s někým nebude obchodovat jen pro to, že jednatel byl zaměstnán v ZSGŠ před 33 lety. Uzavřený dodatek rámcové dohody je reakcí na pokračující ruskou agresi na Ukrajině a celkově se zhoršující bezpečnostní situaci. Dodatek byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona, tedy obsahem dodatku byla taková změna rámcové dohody, kterou zadavateli zákon umožňuje učinit, neboť se ve smyslu zákona nejednalo o tzv. podstatnou změnu smlouvy,“ sdělil Ekonomickému deníku Jiří Caletka z tiskového odboru ministerstva obrany.

Ekonomický deník oslovil i Lubomíra Havelku. Ten potvrdil, že sloužil před rokem v Československé lidové armádě, i že byl velitelem radiové roty. Na přímé otázky k angažmá v ZSGŠ už ale reagoval vyhýbavě.

Dokument potvrzující příslušnost Lubomíra Havelka k radiové rotě, které byl velitelem už v roce 1986. Foto: Jan Hrbáček

„No, byl. Tak víte co, já jsem odešel od armády, podepsal jsem mlčenlivost. Já jsem končil v roce 1993, u těch speciálních složek jsem byl až po roce 1990. K tomu nemám oprávnění se vyjadřovat… …Nemám právo se k tomu vyjadřovat. Budete se muset obrátit na ministerstvo obrany,“ sdělil Lubomír Havelka Ekonomickému deníku.

Pro společnost CB SERVIS CENTRUM bude dodávka kulometů MINIMI v celkové hodnotě 1 464 985 312 korun včetně DPH dle rámcové smlouvy velmi zajímavou zakázkou. Podle výroční zprávy za rok 2020 činil výsledek hospodaření společnosti v běžném účetním období necelých 6 milionů korun, v předchozím roce necelých 19 milionů.

Nemůžeme diskriminovat uchazeče

„Veřejná zakázka ´Kulomet – 3. etapa – nákup – rámcová dohoda´ byla zadána jako veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle § 187 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v nadlimitním režimu, formou jednacího řízení s uveřejněním podle § 199 zákona. Uvedená forma zadávacího řízení je de facto otevřené řízení, kdy se o veřejnou zakázku může ucházet každý účastník, který splní kvalifikaci stanovenou zákonem, tedy i výrobce. Jedná se tedy o jeden z nejtransparentnějších způsobů zadání. Veřejná zakázka proběhla v souladu se zákonem, kdy kvalifikaci splnili 3 uchazeči. Nabídku podal jediný uchazeč. Společnost CB SERVIS CENTRUM s.r.o. splnila zákonem definované kvalifikační požadavky. Zákon neumožňuje zadavateli vyloučit ze zadávacího řízení dodavatele nad rámec zákonem taxativně vyjmenovaných důvodů. U společnosti CB SERVIS CENTRUM s.r.o. nedošlo k naplnění ani jednoho z těchto důvodů. Ministerstvo obrany má v rámci svých vnitřních procesů nastaveno projednání veřejné zakázky v kolegiu ministryně obrany ČR, kde jsou zastoupeny i složky VZ a VP, které mají možnost uplatnit připomínky. Tato veřejná zakázka a s tím spojené uzavření smlouvy se společností CB SERVIS CENTRUM s.r.o. byla v rámci kolegia ministerstva obrany projednána a schválena. Ministerstvo obrany, jakožto veřejný zadavatel, musí při zadávání veřejných zakázek dodržovat základní zásady zadávání veřejných zakázek stanovené zákonem č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto zásady patří rovněž zásada rovného zacházení a zásada zákazu diskriminace,“ uzavřel téma nákup kulometů prostřednictvím firmy příslušníka komunistické vojenské rozvědky Jiří Caletka z ministerstva obrany.

Lubomír Havelka Ekonomickému deníku sdělil, že

„Pracujeme na tom. Výzvy jsou čerstvé, oslovili jsme výrobce kulometů a subdodavatele. Předpokládáme, že většinu materiálu dodáme do konce letošního roku. Ale musíme si to nechat potvrdit, víte, co se děje na Ukrajině. Spousta firem má objednávky, protože i když jsme měl u výrobce domluvený odběr, prostor ve výrobě, a vyšli nám vstříc, přestože je v dodávkách tohoto materiálu je situace poměrně dramatická,“ doplnil majitel společnosti CB SERVIS CENTRUM Lubomír Havelka.

Subdodavatelé do kontraktu vstupují podle Havelky proto, že na základě požadavků armády jsou ke kulometům dodávány například noční předsádky, denní vidění, laserový značkovač. Kulomety bude firma kompletovat nedaleko místa dodání české armádě u logistického centra na Moravě.

Dokoupení dalších kulometů MINIMI začalo ministerstvo obrany řešit po vypuknutí invaze Ruska na Ukrajinu. S jejich dodavatelem – českobudějovickou společností CB SERVIS CENTRUM – proto uzavřela k původní rámcové smlouvě dodatek převyšující 300 milionů korun. Celková cena kontraktu tak bude činit 1 464 985 312 korun včetně DPH oproti původní sumě 1 126 911 778.

Účelem tohoto dodatku je na základě požadavku Generálního štábu Armády České republiky spojeného se současnou mimořádnou mezinárodní situací na Ukrajině zajistit a doplnit vojenský materiál ve prospěch kupujícího, a to za účelem zabezpečení obranyschopnosti České republiky.

„Dodatkem dojde k navýšení finančního limitu rámcové dohody o 279 399 615,00 Kč bez DPH (tj. o 30 procent původní hodnoty rámcové dohody),“ stojí v dodatku k původní rámcové dohodě.

Účelem rámcové dohody je vytvoření právního rámce k následnému zadávání jednotlivých dílčích veřejných zakázek pro nákup kulometu MINIMI ráže 7,62 x 51 mm NATO a ráže 5,56 x 45 mm NATO v rámci plánovaného procesu přezbrojení jednotek Armády České republiky a zabezpečit požadavky interoperability s ostatními ozbrojenými silami členských států Severoatlantické aliance a ostatními prvky uskupení vytvářenými v rámci Evropské unie.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter