Středa, 10. srpna, 2022

Armáda kupuje od Izraelců za 45 milionů licenci k multisenzorovému systému protivzdušné obrany státu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vojenský technický ústav se chystá nakoupit od izraelské společnosti TSG IT Advanced Systems LTD licenci k multisenzorovému systému protivzdušné obrany státu. Za licenci zaplatí 45 milionů korun bez DPH. Kontrakt je realizován na základě výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Kontrakt by měl technicky zhodnotit mobilní informační systém řízení palby protivzdušné obrany.

Informace o veřejné zakázce „Dodávka licence multisenzorového systému“ předložila na jednání vlády 23. března ministryně obrany Jana Černochová.

„Předmětem předkládané veřejné zakázky je dodání komponent (součástí) systému velení a řízení vzdušných sil pro Armádu České republiky, konkrétně se jedná o 1 licenci na softwarové vybavení pro multisenzorový systém za účelem zpracování radiolokačních dat z moderních 3D senzorů,“ zní zadání zakázky.

Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě předběžných konzultací s výrobcem a dodavatelem. Délka smluvního vztahu byla stanovena na letošní a příští rok.

Termín uzavření smlouvy byl stanoven do 30 dnů od vzetí vládou na vědomí.

Kontrakt je realizován na základě výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek.

U této veřejné zakázky se jedná o plnění, jehož předmětem je výroba vojenského materiálu, nebo obchod s ním (jedná se o vojenský materiál, konkrétně kategorie systémy velení a řízení včetně podsystémů, systémy řízení palby, jejich součástí a příslušenství, body 1 – výpočetní technika pro řízení palby /hardware a software/ včetně systémů pro rozlišování a  vyhodnocování zaměřených cílů a přenos dat, a 2 – systémy měření souřadnic cílů, dálkoměry, indikátory polohy a výškoměry).

Jde tedy o zboží, které není vzhledem ke své povaze a vlastnostem možné standardně užít v civilním sektoru a je určeno výlučně k užití v oblasti obrany a bezpečnosti, resp. v oblasti vojenství.

Tato veřejná zakázka navazuje na pořízení systému řízení a velení a na celkovou modernizaci systémů řízení a velení v rámci Armády České republiky, včetně pořízení mobilních radiolokátorů typu MADR.

Modernizace systémů velení a řízení je přitom jedním z  hlavních úkolů vyplývajících ze strategických koncepčních dokumentů, zabývajících se zajištěním bezpečnosti a  obranyschopnosti ČR, např. Bílá kniha o obraně či Koncepce výstavby Armády ČR 2025 i 2030, který je nezbytný k zapojení v rámci spojenecké spolupráce.

Pokud by zadavatel – Vojenský technický ústav – nemohl uplatnit výjimku podle zákona o zadávání veřejných zakázek, došlo by k ohrožení podstatných bezpečnostních zájmů České republiky spočívající v:
* nesplnění výše popsaného strategického cíle, neboť by nemohly být splněny závazky České republiky k NATO a nedošlo by k naplnění cíle uvedeného ve strategických koncepčních dokumentech
* omezení schopnosti jednotek Armády ČR a zastarávání jejího vybavení
* neplnění hlavního úkolu Armády ČR stanoveného zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, tj. zajištění obrany ČR proti vnějšímu napadení a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluvních závazků ČR o společné obraně, a dále neplnění ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, konkrétně ustanovení o ochraně života, zdraví a majetku

U předkládané veřejné zakázky se jedná o součást systému určeného výlučně k vojenským účelům, obchod s ním tedy nemůže ovlivnit hospodářskou soutěž na vnitřním trhu Evropské unie s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům.

Zboží poptávané v rámci této zakázky je zbožím vyvinutým a určeným výlučně pro vojenské použití, je součástí systému využívaného výlučně pro vojenské použití, a jeho využití v civilním prostředí není myslitelné.

Ministerstvo obrany uzavřelo s Vojenským technickým ústavem dne 29. listopadu 2021 smlouvu k realizaci technického zhodnocení mobilního informačního systému řízení palby protivzdušné obrany. Předmětná veřejná zakázka je nezbytná k realizaci předmětu této smlouvy.

Konečným účelem veřejné zakázky je zabezpečení moderního systému velení a řízení na úrovni mobilního operačního střediska protiletadlového raketového pluku pro jednotky Armády České republiky a tím zvýšení jejich efektivnosti a zlepšení možnosti jejich spolupráce s ozbrojenými silami dalších členských států NATO.

Požadovaný systém, respektive jeho poptávaná součást, svými vlastnostmi naplní potřeby jednotek Armády ČR a zajistí naplnění souvisejících standardů pro zpracování radiolokačních dat z moderních 3D senzorů.

„Při použití jiných produktů by byla ohrožena celková funkčnost systémů využívaných AČR vzhledem k nemožnosti zpracovávat data z radarů pořizovaných AČR. Fakticky by tak nebyly naplněny vlastnosti, které jsou od daných komponent vyžadovány. Opětovné dosažení těchto vlastností by s sebou neslo nutnost zásahu do technické dokumentace a nutnost značného navýšení finančních a časových nákladů. Obdobný nákup ani nákup od daného výrobce nebyl dosud realizován,“ stojí ve zprávě k připravované veřejné zakázce.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter