Pátek, 16. dubna, 2021

Antimonopolní úřad odhalil chyby v zakázce na obchvat Mariánských Lázní. Nebyl vyloučen uchazeč, který nesplnil technická kritéria

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

ÚOHS udělil Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje padesátitisícovou pokutu za chyby při zadávání veřejné zakázky „II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“. Pochybení zadavatele spočívalo v nevyloučení vybraného uchazeče, který nesplnil kritéria technické kvalifikace. K uzavření smlouvy na veřejnou zakázku přitom došlo už v květnu 2018. Samotný obchvat byl zprovozněn koncem roku 2020.

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil požadavky na prokázání technické kvalifikace v rozsahu čtyř referencí. Dvě reference se měly týkat modernizace či novostavby pozemní komunikace a každá měla být za 50 milionů korun. Jedna reference měla spočívat v modernizaci či novostavbě mostního objektu na dráze v minimálním objemu 30 milionů korun. Konečně poslední reference požadovala modernizaci či novostavbu alespoň trojpólového mostního objektu na pozemní komunikaci v minimálním objemu 50 milionů korun. Vybraný dodavatel – sdružení „Společnost Mariánské Lázně“ (tj. společnosti Silnice Topolany a Petrom Stavby) – v souladu se zákonem i zadávací dokumentací předložil k prokázání technické kvalifikace reference svého poddodavatele společnosti Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby.

Plnění v rozsahu kvalifikace

V případě prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob však zákon o zadávání veřejných zakázek stanoví mj. povinnost dodavatele předložit „písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele (obsahem tohoto písemného závazku musí být minimálně na straně jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazováno splnění některé části kvalifikace, závazek ke společné a nerozdílné odpovědnosti této jiné osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem)“. Jinými slovy je nutné předložit dokument, z nějž bude vyplývat závazek poddodavatele realizovat část plnění odpovídající svým rozsahem prokázané kvalifikaci.

Nejasnost nabídky

Právě v tom je ovšem podle ÚOHS „zakopán pes“. Dodavatel v rámci své nabídky předložil smlouvu o smlouvě budoucí mezi oběma členy sdružení a poddodavatelem Firesta-Fišer. V této smlouvě byl závazek poddodavatele upřesněn na stavební práce dle technické kvalifikace a ekonomickou kvalifikaci. Hodnotící komise i zadavatel se s takovým vymezením spokojili a nic nebránilo uzavření smlouvy. Z takto obecně vymezeného závazku však není podle ÚOHS možné dovodit skutečný rozsah prací prováděný poddodavatelem Firesta-Fišer. Ani z jiných částí nabídky pak vymezení rozsahu prací nevyplývá. Naopak nabídka přináší ještě větší zmatek, protože její součástí je navíc čestné prohlášení s přehledem poddodavatelů. V něm pak dodavatel specifikuje, že společnosti Firesta-Fišer hodlá zadat část veřejné zakázky v rozsahu „Stavební práce dle technické kvalifikace – mostní objekty“. Není proto divu, že ÚOHS dospěl k následujícímu závěru: „že formulace, resp. vymezení závazku (…) společnosti Firesta-Fišer je neurčité a nesrozumitelné, neboť nelze žádným způsobem dovodit objem prací, ani jejich obsahovou náplň, která bude realizována společností Firesta-Fišer. Míra participace společnosti Firesta-Fišer není patrná ani z cenové nabídky vybraného dodavatele, ve které je sice jednoznačně uvedeno, jaké práce budou prováděny, není však zřejmé, kdo je bude vykonávat. (…) Již tak nedostatečně vymezený rozsah závazku společnosti Firesta-Fišer se tak stává zmatečným, neboť nelze s jistotou konstatovat, zda společnost Firesta-Fišer bude za vybraného dodavatele vykonávat pouze stavební práce vztahující se k mostním objektům či např. stavební práce v celém rozsahu.“

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter