Středa, 25. května, 2022

Čtyři miliardy za tři roky. Tolik stála před časem výuka na Univerzitě obrany. Počet absolventů-vojáků ale klesl o půlku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pro Univerzitu obrany nebyly závěry Nejvyššího kontrolního úřadu šetření z roku 2020 pěkným čtením. Informace o kontrole, jejíž výsledky nezní pro armádní Alma mater vůbec lichotivě, se objevily na sklonku minulého roku, poté, co dosluhující vláda Andreje Babiše nařídila ministerstvu obrany „realizovat přijatá opatření a o výsledku informovat vládu do 17. listopadu 2021″. Ekonomický deník se nyní mohl s interním materiálem kontroly z let 2016 až 2018, který nebyl na veřejnosti příliš diskutován, ale i s nápravnými kroky, seznámit. Z kontroly vzešlo mimo jiné konstatování, že v kontrolovaném období na Univerzitě obrany vycházeli čtyři studenti na jednoho pedagoga nebo tři studenti na jednu učebnu. Nebo to, že roční náklady na jednoho studenta činily 735 tisíc korun.

Cílem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu bylo posouzení, zda činnost Policejní akademie České republiky a Univerzity obrany zabezpečuje vzdělávací potřeby policie a armády, a zda tyto instituce hospodařily při realizaci své činnosti s majetkem a peněžními prostředky státu v souladu s právními předpisy, účelně, hospodárně a efektivně. Výsledky kontroly ovšem zapadly. Objevily se znovu až nyní, kdy k nim ministerstvo obrany sepsalo vyhodnocení opatření.

Kontrola probíhala od září 2019 do června 2020. Kontroloři se zaměřili na období let 2016 až 2018, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.

Z hlediska efektivního nakládání se státními penězi to není zrovna příjemné čtení.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) dospěl ve svém šetření k závěru, že Policejní akademie měla za kontrolované období náklady 805 milionů korun a vygenerovala 1 853 absolventů. Naproti tomu Univerzita obrany (UNOB) vykázala náklady ve výši více než 4 miliardy korun
(4 019 milionů korun – pozn. red.), a vysokoškolský diplom získalo 1 171 absolventů. „46 %. Pokles počtu absolventů vojáků z povolání na UNOB,“ zkonstatoval v závěrečné zprávě ke svému šetření NKÚ.

„Ministerstvo obrany prostřednictvím UNOB nezabezpečovalo v kontrolovaném období efektivně vzdělávací potřeby Armády ČR. Důvodem pro toto konstatování je skutečnost, že objem peněžních prostředků státu vynaložených ministerstvem na vysokoškolské vzdělávání vzrostl při současném poklesu počtu absolventů UNOB (vojáků z povolání) o 47 %, přičemž požadavky ministerstva obrany při přijímání nových uchazečů v období let 2016 až 2019 byly naplněny pouze na 64 %. Ministerstvo obrany zároveň nastavilo cíle v koncepčních dokumentech vzdělávání pouze obecně a nemělo obdobně jako ministerstvo vnitra nastaven způsob vyhodnocení efektivnosti činnosti UNOB,“ stojí v závěrech NKÚ.

Čtyři studenti na pedagoga, tři na učebnu

Počet vojáků absolventů UNOB v období 2016 až 2019 klesl o 47 %, klesl také počet vojáků přijatých ke studiu, a to o 28 %. Zároveň peněžní prostředky státu vynaložené ministerstvem na UNOB vzrostly o 15 %, což ovlivnilo efektivnost vynaložených peněžních prostředků státu. Podíl počtu pedagogických zaměstnanců k celkovému počtu zaměstnanců činil průměrně na Policejní akademii 31 %, na UNOB to bylo 56 %. Počet studentů na pedagoga zároveň činil na akademii průměrně 25 studentů, u UNOB to byli („!“) čtyři studenti.

„Policejní akademie ani ministerstvo obrany, respektive UNOB, nesledovaly např. ukazatel ´náklady na studenta´, který umožňuje vyhodnocovat efektivnost jejich činnosti. Sledování struktury nákladů v kombinaci s počty pedagogů nebo studentů je žádoucí i proto, že průměrné platy pedagogů – policistů, resp. pedagogů – vojáků na státních vysokých školách byly v kontrolovaném období vyšší než průměrné platy pedagogů veřejných vysokých škol zhruba o 18 %,“ lze se dále dočíst ve zprávě NKÚ.

Podle NKÚ vyplývá z odlišného právního postavení obou státních vysokých škol jejich rozdílné ekonomické postavení. Akademie je organizační složkou státu hospodařící s majetkem státu a samostatnou účetní jednotkou. Univerzita je vnitřní organizační jednotkou ministerstva obrany.

„Ministerstvo obrany v kontrolovaném období nesledovalo náklady vynaložené na vysokoškolské vzdělávání, a nemohlo tak efektivně vyhodnocovat např. využití majetku užívaného UNOB ve vazbě na klesající počet studentů, resp. absolventů. Z analýzy kapacit areálů užívaných UNOB vyplynulo, že na jednu učebnu připadli v roce 2019 průměrně tři studenti,“ konstatuje zpráva NKÚ.

Univerzita obrany podle NKÚ nenaplnila požadovaný počet studentů vojáků přijatých ke studiu podle požadavků ministerstva.

„Např. v roce 2019 splnila požadovaný počet přijatých studentů pouze z 50 %. Zároveň počet jejich absolventů vojáků v období 2016 až 2019 klesl o 47 %. Současně počet neobsazených míst ministerstva obrany (Armády ČR) vysokoškolsky vzdělaným personálem vzrostl ze 456 v roce 2016 na 523 v roce 2019, tj. o 15 %. Ministerstvo obrany mělo nastaveny požadavky pro stanovení počtu studentů přijímaných do prvního ročníku podle požadavků AČR. Ministerstvo obrany tyto požadavky v období 2017 až 2019 každoročně navyšovalo, ačkoliv je UNOB nebyla schopna splnit ani v prvním z uvedených roků. Skutečný počet přijatých vojáků ke studiu byl v uvedeném období obdobný, požadavky ministerstva obrany se také nedařilo UNOB dlouhodobě plnit. Počet absolventů UNOB tak neodpovídal potřebám AČR, jejímž úkolem vycházejícím z ´Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2025´ bylo od roku 2016 zvýšit počet vojáků o 5 000,“ zanalyzovali dále státní kontroloři.

Roční náklady na studenta 735 tisíc korun

Velmi zajímavé je pak porovnání nákladů na studenta. Ty NKÚ získal na základě kalkulací a odborného odhadu Policejní Akademie (PA ČR) a ministerstva obrany.

„Např. v roce 2018 dosáhly náklady na studenta u PA ČR cca 62 tis. Kč a u UNOB cca 735 tis. Kč. Dle předložených podkladů byly náklady na studenta UNOB (MO) v kontrolovaném období průměrně asi desetkrát vyšší než na PA ČR, což je způsobeno např. tím, že vojenské vysoké školství má oproti policejnímu řadu specifik, k nimž patří mimo jiné poskytování bezplatného ubytování na internátech nebo existence mzdy v rámci přípravy vojáka na budoucí povolání. Dalším z faktorů v rozdílu výše nákladů na studenta je míra využití kombinovaného studia, která byla na PA ČR průměrně 70 %, kdežto na UNOB byla méně než 30 %. UNOB také oproti PA ČR zaměstnávala vyšší podíl pedagogických zaměstnanců k celkovému počtu zaměstnanců, ze kterého vyplynul nižší podíl počtu studentů na pedagogického zaměstnance,“ stojí dále v kontrolním závěru.

Problém podle NKÚ spočíval také v tom, že rozpočet státních vysokých škol byl tvořen pouze na základě skutečnosti čerpání rozpočtu z předchozích let „bez přímé souvislosti např. s počtem studentů“.

Počet studentů UNOB v kontrolovaném období klesl o 15 % při navýšení nákladů ve stejném období o 188 milionů korun, tedy došlo k nárůstu o 15 %.

„Tento pokles studentů byl na UNOB také doprovázen růstem nákladů na studenta o cca 31 %, což snižuje efektivnost vynaložených peněžních prostředků státu. Ministerstvo obrany se negativním vývojem počtu studentů a současným zvyšováním nákladů spojeným mimo jiné i s růstem počtu zaměstnanců nezabývalo… …Ministerstvo obrany neprovedlo od roku 2016 redukci počtu zaměstnanců UNOB ve vazbě na pokles počtu studentů v období od roku 2016 do roku 2019. Počet zaměstnanců UNOB se ve stejném období zvýšil z 807 na 856, čímž vzrostly náklady na platy o 134 mil. Kč.,“ vztyčil prst NKÚ.

Lepšíme se, tvrdí ministerstvo

Vláda Andreje Babiše projednala kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce s opatřeními ministerstva obrany loni 17. května a přijala usnesení, kterým uložila ministru obrany realizovat přijatá opatření a o výsledku informovat vládu do 17. listopadu 2021.

„Opatření ministerstva obrany ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu posoudil NKÚ v rámci připomínkového řízení k návrhu materiálu pro schůzi vlády bez připomínek a vyhodnotil, že považuje opatření za dostatečná,“ stojí v interním materiálu pro vládu, se kterým se mohl Ekonomický deník aktuálně seznámit.

„Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních norem s trestní odpovědností nebo zakládající povinnost oznámení o porušení rozpočtové kázně. Pouze v jednom případě bylo NKÚ zjištěno porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, které spočívalo v nesprávnostech při zadávacím řízení u jedné investiční akce,“ lze se dočíst v materiálu.

Ministerstvo obrany dle svého vyjádření zjištění NKÚ nerozporovalo a nápravná opatření zaměřilo především na zkvalitnění náborové kampaně pro Univerzitu obrany, zatraktivnění studia, zlepšováním studijního a ubytovacího prostředí, na plné využití nově akreditovaných studijních programů, zapracování konkrétních a hodnotitelných cílů do „Strategického záměru UO“, rozpracování konkrétních úkolů k rozvoji a udržování nemovité infrastruktury a změny v odborné přípravě zaměstnanců ministerstva obrany, podílejících se na investičních akcích.

Ministerstvo chce postupně navyšovat počty studentů univerzity, tak aby každoročně došlo na výstupu k naplnění směrného čísla 500 absolventů vojenského prezenčního studia. Dosažení cílového stavu je rozděleno do dvou etap. V první etapě se předpokládá postupný nárůst počtu přijímaných vojenských studentů do 1. ročníku až do roku 2025, kdy bude do 1. ročníku přijato 750 vojenských studentů a na univerzitě bude studovat celkem 2500 vojenských studentů. Ve druhé etapě se předpokládá postupný nárůst počtu vyřazovaných absolventů až do roku 2030, kdy bude vyřazováno požadovaných 500 absolventů vojenského prezenčního studia a na univerzitě bude studovat celkem 3000 vojenských studentů.

K naplnění tohoto cíle chce resort vést náborovou kampaň k přijímacím zkouškám na univerzitu, zatraktivnit studium, zlepšovat studijní prostředí a zkvalitnit ubytovací podmínky pro studenty.

Stipendium 15 tisíc

V loňském roce 2021 prošlo přijímacími zkouškami do 1. ročníku vojenského prezenčního bakalářského a magisterského studia na univerzitu 1 241 uchazečů, přijato bylo 922 uchazečů a do základní přípravy v srpnu nastoupilo celkem 508 vojenských studentů, dva studenti měli již základní přípravu splněnu. Do kombinovaného bakalářského a navazujícího magisterského studia bylo přijato celkem 68 vojáků. K loňskému říjnu se do 1. ročníku zapsalo 551 vojenských studentů, z toho 475 v prezenční a 76 v kombinované formě studia. Počet vojenských studentů zapsaných ke studiu do 1. ročníku loni vzrostl o 201 studujících ve prospěch armády.

Náborová kampaň k přijímání studentů do 1. ročníku studia byla zkvalitněna, tvrdí dále ministerstvo.

K zatraktivnění studia na univerzitě byly dle ministerstva obrany v roce 2020 a 2021 rozšířeny jak bakalářské, tak i magisterské a doktorské studijní programy.

„Je připravováno získání akreditace pro nové specializace, a to zejména pro vojenské technologie strojní a elektrotechnické a bylo rozšířeno portfolio výuky cizích jazyků. Ke zvýšení úspěšnosti ve studiu je studentům vojenského prezenčního studia zdarma poskytován mentoring po dobu prvního roku studia a ke zvýšení atraktivity studia pro civilní studenty bylo pro akademický rok 2021/2022 navýšeno stipendium studentům doktorských studijních programů na částku 15 tisíc korun za měsíc,“ konstatuje vyhodnocení opatření ministerstva obrany ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu, se kterým se mohl Ekonomický deník seznámit.

Studijní a ubytovací prostředí studentů pak bylo dle tohoto materiálu bylo v letech 2020 a 2021 vylepšeno úpravami a revitalizací ubytoven, zřízením velkokapacitní prádelny, kluboven a centra společenských her, včetně vybavení ubytoven a učeben novým nábytkem, a také byly vylepšeny a upraveny učebny a laboratoře. Vojenské prezenční studenty vybavila Univerzita obrany notebooky pro studium a zpracování závěrečných prací v režimu ochrany informací.

K navýšení ubytovací kapacity Univerzity obrany je ve směrnici ministra obrany pro plánování činnosti a rozvoje rezortu MO na roky 2022 – 2029 s výhledem do roku 2035 zařazena investiční akce „Brno – Chodská“ s plánovanou realizací v letech 2023 – 2026.

„Akce navýší ubytovací kapacitu o 384 lůžek a celková výše plánovaných peněžních prostředků činí 245 mil. Kč. K uvedené investiční akci byla zpracována v roce 2021 ´Studie proveditelnosti zastavěnosti kasáren J. Babáka v Brně´, která řeší obnovu a rozvoj nemovité infrastruktury ve vojenském objektu kasáren Jana Babáka. Odhadované náklady na výstavbu internátu jsou ve výši 373,985 mil. Kč, což je o 128,985 mil. Kč více než vyčleněné plánované finanční prostředky. V současné době ministerstvo obrany jedná o možnosti navýšení prostředků na požadovanou výši v letech 2025 až 2026 a po jejich navýšení bude zpracována řídící dokumentace k vyhlášení výběrového řízení na provedení projektové dokumentace. Opatření je plněno,“ stojí dále ve vyhodnocení opatření.

Ministerstvo obrany podle svých slov reagovalo a reaguje na veškerá negativní zjištění a kritická místa, na které upozornil NKÚ.

„Přijatá opatření související s nedostatky zjištěnými NKÚ hodnotí ministerstvo obrany jako dostatečná a systémová. Opatření, která přijalo a dále přijímá ministerstvo k odstranění nedostatků zjištěných NKÚ při kontrolní akci, jsou plněna,“ uzavírá vyhodnocení opatření ministerstva obrany ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu.

Závěr z kontrolního šetření z roku 202 si lze přečíst ZDE.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter